"یاد شهدا باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد"

 • مقام معظم رهبری : شهادت، مرگ تاجرانه است.
 • مقام معظم رهبری : ياد شهدا بايد هميشه در فضاى جامعه زنده باشد.
 • مقام معظم رهبری : عظمت ما به خاطر شهادت جوانان و فرزندان اين ملت است.
 • مقام معظم رهبری : عزت امروز اسلام و مسلمين ثمره خون شهدا است.
 • مقام معظم رهبری : شهداى ما مظهر عقلانيت دينى و مدافع حقانيت و عدالت بودند.
 • مقام معظم رهبری : شهادت، يعنى وارد شدن در حريم خلوت الهى.
 • مقام معظم رهبری : شهادت، نشانه‏ ى استوارى است.
 • مقام معظم رهبری : شهادت، مرگ انسانهاى زيرك و هوشيار است.
 • مقام معظم رهبری : شهادت، بالاترين پاداش و مزد جهاد فى‏ سبيل‏ اللَّه است.
 • مقام معظم رهبری : زنده نگه داشتن ياد شهداى انقلاب باعث تداوم حركت انقلاب است.
 • مقام معظم رهبری : رسم شهادت و سنت الهى قتل فى‏سبيل‏اللَّه، با نظام اسلامى زنده شد.
 • مقام معظم رهبری : خاطره‏ى شهدا را بايد در مقابل طوفان تبليغات دشمن زنده نگهداشت.
 • مقام معظم رهبری : پيام شهداى هفدهم شهريور حفظ اسلام، قرآن و حديث است.
 • مقام معظم رهبری : بازماندگان و عزيزان شهدا بايد همواره شكرگزار خداوند باشند.
 • مقام معظم رهبری : در عالم ملكوت، علما و بزرگان و زهاد و عبّاد با حسرت به جايگاه شهدا نگاه مى‏كنند.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسیناقتصاد مقاومتی، اقدام و عملخیلی محرمانه!کاهش آسیب های اجتماعی با ترویج نمازماه رمضان آمد...چینش زیبای تمثال شهدا ورودی آرامگاه علامه طبرسیهمرزمان شهدا همه آمده بودند...تفال به شهدا در غرفه نمایشگاه یادوارهشب خاطره شهدای بالاتجن در روز دوشنبه 95/3/3

مروری بر اخبار سایت

shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D9%86%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%91%D8%AF%D8%AA%D9%82%D9%8A%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%8A.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%20%D9%82%D8%B1%D8%A7.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D9%82%D9%8A%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%20%D9%83%D9%85%D8%B1%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%8A.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D9%8A.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%B4%20%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%AF%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D9%8A.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%E2%80%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85%D9%8A.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%AE%D8%B7%D9%91%D9%8A%20%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%20%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%B1%D9%88%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%20%D9%82%D8%B1%D8%A7.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%8A%20%D9%86%D9%8A%D8%A7.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%91%D8%AF%D8%AA%D9%82%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%8A.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%E2%80%8C%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%D8%B6%D9%8A.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%91%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%91%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D9%84%D9%83%E2%80%8C%D8%AE%D9%8A%D9%84%D9%8A.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%91%D8%AF%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%8A.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%8A.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%8A%20%D9%83%D9%88%DA%86%D9%83%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%91%D8%AF%20%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D9%8A%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%B1%D8%B6%D9%8A%20%28%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%29%20%D9%83%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D9%8A.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%8A%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8A.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%28%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%29%20%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%8A.png|shahid%2F%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D9%82%D9%84%DB%8C%20%D9%BE%D9%88%D8%B1.png|